O NÁS
Společnost Hustířanka služby s. r. o. vznikla 29. září 2016 jako reakce na politiku zaměstnanosti Úřadu práce. 

Hustířanka je název místního toku, který protéká územím 15 obcí, které tvoří mikroregion DSO Hustířanka (dobrovolný svazek obcí). Tyto obce se v roce 2016 se potýkaly s nedostatkem pracovníků v režimu Veřejně prospěšných prací. Politika Úřadu práce na začátku roku 2016 byla taková, že již neumožňovala obcím opakovaně zaměstnávat osoby, které již jednou dotovaným programem Veřejně prospěšných prací prošly. Z iniciativy obce Dubenec se spojily obce Habřina, Lanžov, Libotov, Litíč, Vilantice a již zmiňovaný Dubenec a založili společnost Hustířanka služby s.r.o. 

Společnost Hustířanka služby s. r. o. byla založena na principu sociálního podniku a plní hned několik cílů sociálního podnikání: 

1. Zaměstnává osoby nejen ze zakládajících obcí, ale i z ostatních obcí mikroregionu Hustířanka se zaměřením na cílové skupiny osob nezaměstnaných, dlouhodobě nezaměstnaných, osoby v I. nebo II. stupni invalidity, osoby po  výkonu trestu a žadatele o azyl. Kapacita pracovních míst je 30% osob z výše uvedené cílové skupiny.

2. Dalším cílem je průběžné vzdělávání a pracovníků a to jak po odborné stránce, což jsou různá školení na práci se stroji, které obsluhují, tak i navazující sociální práce a poradenství ve spolupráci s Farní charitou ve Dvoře Králové n. L. 

3. Zásadou sociálního podnikání je zaměstnávání osob z místního regionu (Královedvorsko, Jaroměřsko), a plnění enviromentálních přístupů šetrného podnikání. Při naši práci bereme velký důraz na ekologii a recyklování.

Firma neposkytuje náhradní plnění. 
(Náhradní plnění je jeden ze tří způsobů jak dodržet zákonem určené zaměstnávání osob se zdravotním postižením v povinném podílu 4% k celkovému počtu zaměstnanců. § 81 novelizovaného zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.)

Hustířanka služby s. r. o. se zabývá službami v oblasti zeleně a komunálních služeb


Něco málo o principu sociálním podnikání:

Co vůbec je sociální podnikání?

Co je integrační sociální podnik, tedy co je podstatou Hustířanka služby s.r.o.
Integračním sociálním podnikem se rozumí „subjekt sociálního podnikání“, tj. právnická osoba založená dle soukromého práva nebo fyzická osoba, které splňují principy integračního sociálního podniku. Integrační sociální podnik naplňuje veřejně prospěšný cíl, kterým je zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, a tento cíl je formulován v zakládacích dokumentech. Vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu – ekonomického, sociálního a environmentálního.
- V praxi to znamená, že do sociálního podniku Hustířanka služby s.r.o. přijímáme osoby z těchto cílových skupin: Nezaměstnané (osoby, které jsou déle jak 6 měsíců v evidenci úřadu práce), Dlouhodobě nezaměstnané (Osoby, kteří jsou v evidenci úřadu práce déle jak 12 měsíců v posledních dvou letech), Osoby s invaliditou.
Jaké jsou principy integračního sociálního podniku?
1) Sociální prospěch:

1a) Zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce.

1b) Účast zaměstnanců a členů na směřování podniku.

1c) Důraz na rozvoj pracovních kompetencí znevýhodněných zaměstnanců.


Naši zaměstnanci jsou vybíráni prostřednictvím kontaktních pracovišť úřadu práce (Dvůr Králové n.L., Jaroměř, Hořice, Hradec Králové), poté následuje osobní pohovor a seznámení s prací sociálního podniku. Budoucí zaměstnanec si musí být vědom své účasti na provozu sociálního podniku. Je pravidelně informován o svých pracovní úkolech a o ekonomickém stavu podniku. Zaměstnanci se účastní školení z BOZP a PO, dále absolvují školení na obsluhu strojů a zařízení. Každý měsíc je zaměstnancům poskytována sociální podpora prostřednictvím pohovorů se sociálními pracovníky Farní charity Dvůr Králové n.L.


2) Ekonomický prospěch:

2a) Případný zisk používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku a/nebo pro naplnění veřejně prospěšných cílů.

2b) Nezávislost (autonomie)  v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích.

2c) Alespoň minimální podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb na celkových výnosech.

2d) Schopnost zvládat ekonomická rizika.

2e) Omezení nakládání s majetkem (tzv. asset lock).


Zisk sociálního podniku je vždy minimálně z 51% investován zpět do naplnění veřejně prospěšných cílů a nebo do rozvoje sociálního podniku. 


3) Enviromentální prospěch:

3a) Přednostní uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky.

3b) Využívání přednostně místních zdrojů.

3c) Zohledňování environmentálních aspektů výroby i spotřeby.

 3d) Spolupráce sociálního podniku s místními aktéry.


Sociální podnik Hustířanka služby s.r.o. pracuje v souladu s potřebami obcí Dubenec, Lanžov, Libotov, Litíč, Vilantice a Habřina, tyto potřeby definují na svých poradách starostové uvedených obcí. Pro svou činnost sociální podnik nakupuje materiál a prostředky výhradně od místních podnikatelů. Při své práci zaměstnanci zohledňují pracovní postupy s ohledem na životní prostředí (sečení trávníků a veřejných ploch s ohledem na hnízdění ptáků, vyhánění srnčat ze strojně upravovaných ploch, mulčování trávy, kompostování) Sociální podnik spolupracuje s místními organizacemi na přípravách veřejných akcí (Sečení a úprava hřišť, stavba stanů a dočasných přístřešků, stěhování nábytku atd.)